Regulamin

.

REGULAMIN ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

W RAMACH PROJEKTU: „WDRAŻANIE PROGRAMU ROZWOJOWEGO W ZS NR 4 W OSTROŁĘCE W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH – MATEMATYKI I JĘZYKA ANGIELSKIEGO”

.

§ 1

INFORMACJE O PROJEKCIE

1. Bezpłatne zajęcia edukacyjne realizowane są w ramach projektu pt. „Wdrażanie programu rozwojowego w ZS nr 4 w Ostrołęce w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych – matematyki i języka angielskiego”, który w skrócie został nazwany „Fabryka szans”.

1. Zajęcia są organizowane przez firmę KLS Partners Dariusz Kańtoch z siedzibą w Warszawie (02-793), przy ul. Raabego 7/8, – zwaną dalej Organizatorem.

2. Partnerem projektu jest Miasto Ostrołęka, w wymiarze merytorycznym reprezentowane przez Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce, zwany dalej Szkołą.

3. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

4. Projekt trwać będzie w okresie od 1 lutego 2011 r. do 30 czerwca 2012 r.

5. Osoby, które chcą uczestniczyć w zajęciach, muszą spełniać jednocześnie wszystkie wymienione poniżej warunki formalne:

  • muszą być mieszkańcami  woj. mazowieckiego
  • być uczniem Technikum w ZS nr 4, uczęszczającym do klasy I-III w chwili przystąpienia do projektu
  • wykazywać braki w przygotowaniu do egzaminu maturalnego z matematyki i j. angielskiego
  • posiadać motywację do nauki.

§ 2

REKRUTACJA

1. Procedura rekrutacji składa się z następujących etapów:

a/ poprawnego wypełnienia zgłoszenia na zajęcia (wersja papierowa dostępna w sekretariacie Szkoły oraz dystrybuowana wraz z broszurami, wersja on-line na stronie www)

b/ złożenia osobiście w wyznaczonym terminie zgłoszenia na zajęcia w sekretariacie Szkoły lub przesłanie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej projektu;

c/ weryfikacji wniosków aplikacyjnych przez komisję rekrutacyjną i wyłonienia listy rankingowej na podstawie punktacji

d/ ogłoszenia listy uczestników projektu i listy rezerwowej na podstawie listy rankingowej

e/ podpisania przez uczestników (lub ich opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich), oświadczeń wyrażających zgodę na uczestnictwo w zajęciach oraz na przetwarzanie danych osobowych.

2. Kandydaci, przed złożeniem zgłoszenia na zajęcia, mają obowiązek zapoznać się z całością tekstu niniejszego regulaminu, zwanego dalej Regulaminem. Regulamin dostępny jest w siedzibie  Organizatora, w sekretariacie Szkoły oraz na stronie internetowej www.fabrykaszans.pl.

3. Rekrutacja na zajęcia odbędzie się od 7 lutego 2011 r. do 11 marca 2011 r.

4. Kandydaci na zajęcia zobowiązani są dostarczyć w terminie rekrutacji, o którym mowa w pkt. 3, zgłoszenie na zajęcia – decyduje data wpływu do sekretariatu Szkoły lub do Organizatora.

5. O zakwalifikowaniu się kandydata na zajęcia będzie decydować miejsce na liście rankingowej utworzonej przez komisję rekrutacyjną.

6. Powyższa komisja utworzy ranking kandydatów w oparciu o następujące kryteria:

a/ zgodność z kryteriami obligatoryjnymi: miejsce zamieszkania, pobieranie nauki w ZSZ nr 4 w klasach I-III

b/ wartość kryterium pozycjonującego: braki w przygotowaniu do egzaminu maturalnego z matematyki i j. angielskiego.

Komisja na podstawie listy rankingowej zakwalifikuje osoby do udziału w projekcie oraz utworzy listę rezerwową.

7. Kandydaci zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu się do udziału w zajęciach edukacyjnych przez Organizatora telefonicznie lub drogą elektroniczną.

8. Organizator nie będzie informował osób niezakwalifikowanych.

9. Kandydat zakwalifikowany lub jego opiekun prawny jest zobowiązany podpisać oświadczenie wyrażające zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach, zgodę na przetwarzanie danych, oświadczenie o zgodności z grupą docelową oraz podać niezbędne informacje konieczne do realizacji projektu (formularz uczestnictwa) najpóźniej do pierwszych zajęć.

10. Jeżeli osoba, która została zakwalifikowana na zajęcia, nie zgłosi się w wyznaczonym terminie na podpisanie oświadczeń lub nie stawi się na pierwsze zajęcia bez zasadnego usprawiedliwienia, zostaje skreślona z listy uczestników, a na jej miejsce przyjęta zostanie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej (sporządzonej w trakcie rekrutacji), która złożyła kompletne dokumenty rekrutacyjne i zaakceptuje zaproponowane dla danej grupy terminy i godziny zajęć.

11. Sposób rekrutacji na obóz wakacyjny zostanie określony specjalnym regulaminem zajęć wakacyjnych.

§3

ORGANIZACJA KURSÓW

1. Liczba uczestników zajęć wynosi w sumie 110 osób (90 kobiet + 20 mężczyzn).

2. Zajęcia odbywać się będą:

a/ w czasie roku szkolnego –  przez trzy kolejne semestry szkolne od marca 2011 r. do czerwca 2012 r. i będą obejmowały 30  godzin lekcyjnych (grupa matematyczna i grupa językowa) lub 60 godzin lekcyjnych (grupa matematyczno-językowa) dla każdej z utworzonych grup w ciągu jednego semestru;

b/ w okresie wakacyjnym 2011 r. – 50 uczestników (30 uczestników zajęć w czasie roku szkolnego oraz 20 nowych uczestników) będzie uczestniczyć w zajęciach w czasie trwania 14-dniowego obozu matematyczno-językowego.

3. Kursanci będą mogli uczestniczyć w zajęciach tylko jednej grupy.

4. Zajęcia będą odbywały się w grupach 10-osobowych.

5. Zajęcia odbywać się będą w dni robocze po południu lub w weekendy – w zależności od preferencji i możliwości czasowych uczestników. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie ustalony po zakończeniu procesu rekrutacji.

6. Organizator nie zapewnia transportu uczestników na zajęcia.

7. Organizator czuwa nad bezpieczeństwem uczestników zajęć tylko i wyłącznie w czasie ich trwania na terenie Szkoły.

8. Zajęcia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

9. Organizator zapewnia podręczniki, które przekazuje na własność Szkole. Podręczniki w ramach zajęć będą wypożyczane uczestnikom. Uczestnik zobowiązuje się do dbania o powierzone mu podręczniki oraz do ich zwrotu w momencie zakończenia udziału w zajęciach.

10. Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić odbiór dodatkowych materiałów dydaktycznych. Materiały, które Uczestnik otrzyma, stają się jego własnością z chwilą ukończenia zajęć i zdobycia certyfikatu.

11. Uczestnik zobowiązany jest do systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

12. Ukończenie zajęć edukacyjnych jest potwierdzane wydawanym certyfikatem o jego ukończeniu.

13. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach, Uczestnik obowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów Organizatorowi najpóźniej w chwili złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji.

14. W przypadku skreślenia z listy uczestników, Uczestnik obowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów Organizatorowi w terminie 3 dni od daty skreślenia z listy.

15. O skreśleniu z listy uczestników na wniosek koordynatora projektu kierującego projektem decyduje Grupa Sterująca, w skład której wchodzą:  przedstawiciel Lidera i Partnera Projektu. Do skreślenia z listy uczestników stosuje się odpowiednio zapisy § 38 Statutu Szkoły.

16. Uczestnik obowiązany jest do regularnego uczestnictwa w zajęciach, potwierdzonego własnoręcznym podpisem na liście obecności w co najmniej 80% łącznej ilości godzin zajęć.

17. W przypadku nieobecności na zajęciach, spowodowanej wypadkami losowymi, Uczestnik obowiązany jest do samodzielnego zrealizowania materiału będącego przedmiotem opuszczonych zajęć.

18. Uczestnik obowiązany jest do udziału we wszystkich testach kontrolnych oceniających zakres zdobytej wiedzy.

19. Uczestnik obowiązany jest do wypełnienia ankiety „miękkich rezultatów” oraz innych ankiet w trakcie trwania projektu.

20. Organizator oraz Szkoła zapewniają zaplecze lokalowe, techniczne i kadrowe, niezbędne do realizacji projektu.

21. Zajęcia będą przeprowadzane przez odpowiednio wykwalifikowane osoby.

22. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 lutego 2011 r. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.

23. Wszelkich informacji w sprawach związanych z przebiegiem i organizacją zajęć udziela firma KLS Partners, z siedzibą 02-793 Warszawa ul. Raabego 7/8, pod numerami telefonów 22 395 17 12 lub 29 642 33 36.